Podmínky Bonus programu Wolf


Základní ustanovení


Provozovatelem Bonus programu Wolf je společnost Wolf Česká republika s.r.o., IČ: 49433741, se sídlem Kořenského 1664/25, 621 00 Brno – Řečkovice (dále Organizátor), zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C. 11762. Organizátor provozuje Bonus program na internetové adrese www.bonus.wolfcr.cz, který je určen pouze pro registrované uživatele programu (dále Zákazník).

Princip Bonus programu Wolf

Zákazník přes webový portál Bonusového programu Wolf registruje produkty, které zakoupil a získává za to bonusové body na svůj účet. Za tyto body pak může čerpat odměny nebo slevu na vybrané produkty Organizátora.

Podmínky přihlášení do Bonus programu Wolf

Zákazníkem Bonus programu Wolf je fyzická či právnická osoba zapsaná v obchodním nebo živnostenském rejstříku, která provedla řádnou registraci v Bonus programu Wolf a tato registrace je schválena Organizátorem. Zákazník pak může podle pravidel Bonus programu Wolf sbírat body a za ně čerpat odměny uvedené v programu.

•    Zákazník se do Bonus programu Wolf přihlašuje přes registrační formulář na stránkách programu www.bonus.wolfcr.cz a to tak, že řádně vyplní přihlašovací údaje a potvrdí, že uvádí pravdivé informace, souhlasí se zpracováním osobních a firemních údajů pro účely tohoto bonusového programu a prohlašuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami Wolf Česká republika s.r.o. a Podmínkami tohoto Bonus programu Wolf.
•    Přihlášení Zákazníka do Bonus programu Wolf je možné pomocí přihlašovacího jména a hesla, které si oprávněná osoba Zákazníka zvolí v rámci registrace do Bonus programu Wolf.
•    Za každého Zákazníka může být do Bonus programu Wolf zaregistrována pouze jedna osoba, která je oprávněná/pověřená registrovat výrobky do Bonus programu Wolf. Tato osoba je současně kontaktní osobou pro veškerou komunikaci mezi Organizátorem a Zákazníkem v rámci Bonus programu Wolf.
•    Registraci Zákazníka schvaluje Organizátor Bonus programu Wolf a vyhrazuje si právo zamítnout přihlášku Zákazníka k registraci.
•    Pro předejití zneužití Bonus programu Wolf v rozporu se stanovenými podmínkami nebo zneužití neoprávněnou osobou je Organizátor oprávněn vyzvat Zákazníka, aby dostatečným způsobem prokázal svoji totožnost a tuto totožnost ověřit.

Princip připisování bonusových bodů

Načítání bonusových bodů na účet Zákazníka probíhá automaticky na základě registrace sériového čísla zakoupeného a instalovaného produktu Organizátora. Produkt Organizátora je opatřen hodnotou bonusových bodů a ta se připisuje na jeho účet. Pokud produkt není označený hodnotou bonusových bodů, nelze za jeho registraci připisovat bonusové body.
Aktuální stav bodového účtu vidí Zákazník po přihlášení do Bonusového programu Wolf.
Bonusové body se načítají za produkty Organizátora zakoupené po 1.1.2021 tzn. vydané ze skladu Organizátora po 1.10.2020. Nárok na bonusové body za Produkty nakoupené a instalované před tímto datem nelze uplatnit.

Čerpání odměn za získané bonusové body


Nárok na odměnu získává Zákazník na základě připočtených bodů na účet. Čerpání odměn za získané bonusové body lze uplatnit nejdříve po 1.7.2021 a to pouze prostřednictvím nákupního košíku, který je součástí Bonus programu Wolf.

K expiraci bodů připsaných Zákazníkovi za registrace produktů Organizátora během kalendářního roku dochází vždy poslední den v únoru následujícího roku. Zákazník bude s dostatečným předstihem informován Organizátorem emailovou zprávou o termínu expirace jeho bonusových bodů.

K vymazání bodů z předchozího roku dochází vždy automaticky 1.3.

Termíny distribuce odměn jsou stanovené Organizátorem na portálu Bonus programu Wolf. Distribuce odměn bude probíhat podle jejich dostupnosti na skladě Organizátora a jeho obchodních partnerů, a to nejpozději do 60 dnů od data objednání (dostupnost uvedená v rámci nákupního košíku je pouze orientační).

Doprava odměn zdarma na adresu Zákazníka je možná pouze při Objednávce větší než 50 bonusových bodů. Pokud je objednávka nižší než 50 bodů účtuje si Organizátor náklady zásilkové služby.

Nárok na čerpání odměn z Bonusového programu není přenositelný a nelze jej převést na jinou osobu nebo jakýmkoliv způsobem postoupit. Za bonusové body nelze požadovat finanční náhrady mimo slevy na produkty Organizátora a odměny definované v Bonus programu Wolf. Nevzniká na ně ani právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Ukončení členství v Bonus programu Wolf

Zákazník může své členství v Bonus programu Wolf kdykoli ukončit, a to zrušením své registrace. Zrušením registrace automaticky zaniká nárok na odměny za bonusové body a výhody z toho plynoucí.
Organizátor si vyhrazuje právo členství zákazníka v Bonus programu Wolf dočasně pozastavit či zrušit bez uvedení důvodu a bez vzniku nároku na náhradu nebo jakéhokoliv nároku na kompenzaci či náhradu újmy a to zejména:

•    je-li Zákazník v prodlení s úhradou svých závazků vůči Organizátorovi nebo jeho obchodním partnerům nebo v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek Zákazníka, apod.

•    při zjištění porušování podmínek Bonus programu Wolf, při nesrovnalostech a zneužití registrací produktů nebo nedodržování obchodních podmínek Organizátora.
O ukončení registrace Zákazníka v Bonus programu Wolf zašle Organizátor vyrozumění na elektronickou adresu uvedenou v registraci Zákazníka.

Závěrečné ustanovení

Podmínky Bonus programu Wolf jsou platné od 1.1.2021. Případné úpravy jsou platné ode dne, kdy jsou zveřejněné na internetových stránkách www.bonus.wolfcr.cz Organizátor si vyhrazuje právo změnit v průběhu trvání programu podmínky Bonus programu Wolf, poskytované slevy a pravidla jejich získávání.