Ochrana osobních údajů - GDPR

Wolf ČR coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s platnými právními předpisy, tj. s účinností od 25. 5. 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), které v mnoha směrech nahrazuje ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Dle čl. 13 GDPR je správce osobních údajů povinen v okamžiku získání osobních údajů poskytnout subjektu údajů (tedy zákazníkovi – podnikající fyzické osobě) tyto níže uvedené informace, které proto tímto coby subjektu údajů podnikající fyzické osobě sděluje:

I.    Právní základ zpracování osobních údajů 
Právním základem zpracování osobních údajů zákazníka je skutečnost, že:
a)    zpracování je nezbytné pro účast zákazníka na věrnostním programu a jeho realizaci nebo pro provedení opatření správcem před vyhodnocením přihlášky zákazníka ve věrnostním programu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b)    zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, zejména:
-    plnění dalších povinností uložených správci dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů či zákonem o účetnictví,
c)    zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, zejména:
-    vyřizování dotazů, stížností či požadavků zákazníka,
-    podporu obchodní činnosti správce, zejména formou rozesílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému zpracování lze podat námitku nebo se dopředu z odběru obchodních sdělení odhlásit (viz bod IX. této informace),
d)    ke zpracování udělil zákazník souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, konkrétně:
-    kontrola plnění podmínek členství ve věrnostním programu, souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce.

II.    Správce osobních údajů

Kontakt na správce:
-    Wolf Česká republika s.r.o., IČ: 49433741,
-    doručovací adresa: Kořenského 1664/25, 621 00 BRNO - ŘEČKOVICE,
-    tel.:+420 547 429 310
-    e-mail: info@wolfcr.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III.    Rozsah, účel a kategorie zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány  v rozsahu,  v jakém je  příslušný  subjekt  údajů správci  poskytl, a  to v souvislosti s účasti subjektu údajů na věrnostním programu Wolf ČR.
Účelem zpracování osobních údajů je primárně účast na věrnostním programu a jeho realizace (získávání slev na další zakoupené zboží), dále provedení opatření správcem při vyhodnocení přihlášky zákazníka do věrnostního programu a rovněž plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Zákazník nemá povinnost poskytnout správci osobní údaje, avšak jejich poskytnutí je nutným požadavkem pro přihlášení do věrnostního programu a čerpání jeho výhod, tudíž bez jejich poskytnutí není možné výhody věrnostního programu realizovat.
Společnost Wolf ČR zpracovává pro účely účasti ve věrnostním programu B2B Wolf ČR následující osobní údaje:
-    identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, identifikační číslo, adresa sídla),
-    kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa sídla, popř. doručovací adresa, vč. údajů o případných kontaktních osobách),
-    fakturační údaje vč. údajů souvisejících s provedením platby, bankovní spojení,
-    historie objednávek a zakoupeného zboží.
Pro vyřízení požadavků, stížností či dotazů subjektu údajů (v závislosti na jejich způsobu a obsahu) správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a obsah vzájemné komunikace.
Pro účel přímého marketingu správce zpracovává e-mailovou adresu, případně i identifikační a doručovací údaje. Vůči takovému zpracování může podat subjekt údajů námitku (viz bod IX. této Informace).
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.    Zdroje osobních údajů
Zdrojem osobních údajů subjektu údajů je:
-    přímo zákazník, tj. subjekt údajů,
-    veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence.

V.    Příjemci osobních údajů

Správce nebude předávat osobní údaje subjektu údajů do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Správce může osobní údaje zákazníka v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat svým smluvním partnerům, které správce potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu se zákazníkem, například dodavatelům informačních technologií, zasílatelské společnosti a jiným osobám podílejícím se na dodání zboží; jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce (například soudům, policejnímu orgánu apod.).

VI.    Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

VII.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účasti zákazníka ve věrnostním programu a po jeho zániku během promlčecí lhůty na uplatnění nároků v souvislosti s koupí zboží ve smyslu příslušných právních předpisů a v souvislosti s těmito věrnostními podmínkami.
Osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů. Pokud však správce osobní údaje zpracovává na základě souhlasu zákazníka, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, odvolá-li jej zákazník ještě před uplynutím této doby. Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce budou osobní údaje zákazníka u správce uloženy nejdéle do uplynutí doby pěti let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu se správcem.
Po uplynutí této doby správce osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. 
Dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

VIII.    Zásady používání souborů cookies
Správce je provozovatelem internetové stránky https://czech.wolf.eu/, na které mohou být používány dočasné nebo trvalé cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující informace, které provozovatelé internetových stránek používají k získávání informací o návštěvnících a k ukládání jejich preferencí v online prostředí. Úplné využití webových stránek vyžaduje použití souborů cookies, tyto soubory je přesto možné prostřednictvím internetového prohlížeče za-kázat, avšak některé funkce poté už nemusí být k dispozici.
Všechny informace jsou anonymní (monitorují jen trendy, jako je například řetězec kliknutí uživatelů), a ty nelze přiřadit ke konkrétní fyzické osobě.
Přeje-li si zákazník odstranit některé soubory cookies, které jsou už v jeho zařízení uložené, nechť postupuje podle návodu v nastavení jeho internetového prohlížeče, kde najde pokyny o způsobu vyhledání souborů nebo adresáře, do kterého se soubory cookies ukládají.

IX.    Práva subjektů údajů
Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům; právo na opravu nepřesných nebo nekompletních údajů; právo na výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování; právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, včetně námitky proti přímému marketingu; právo být informován o porušení zabezpečení jeho osobních údajů; právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování; a dále právo na nepřenositelnost jeho osobních údajů.
Pokud by se subjekt údajů domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

X.    Uplatnění práv subjektů údajů
Svá práva mohou subjekty údajů uplatnit formou písemné žádosti. Žádosti se podávají:
-    osobně v sídle správce na adrese Kořenského 1664/25, 621 00 BRNO - ŘEČKOVICE
-    poštou na adresu sídla správce Kořenského 1664/25, 621 00 BRNO - ŘEČKOVICE
-    elektronicky na e-mailovou adresu: info@wolfcr.cz
Osoby podávající žádost musí v žádosti uvést identifikaci žadatele (jméno, příjmení, datum narození, adresu sídla, popř. adresu pro doručování), uplatňované právo a popis, čeho se žadatelé domáhají. Správce může žádost zamítnout pro zjevnou nedůvodnost či nepřiměřenost.